Як написати Власне Висловлення на ЗНО з української мови та літератури

Як написати Власне Висловлення на ЗНО з української мови та літератури?

Одним з етапів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури є за­вдання з розгорнутою відповіддю — створення власного письмового висловлення на дискусійну тему. Воно вимагає застосування вмінь формулювати й обстоювати власну думку, аргументувати, наводити приклади для підтвердження своїх думок, робити висновки, логічно й послідовно викла­дати думки у зв’язному тексті й передбачає виявлення рівня знань учасників ЗНО з національної та світової літератури, історії, мистецтва.

У творі слід аргументовано підтримати або спростувати подану в завданні позицію, продемон­струвати вміння створювати текст-роздум на запропоновану тему. Зазначимо, що в учасників не вимагають докладного переказу змісту художнього твору, на який покликаються, чи повної харак­теристики персонажів. Проте обов’язковим є сформулювати тезу, навести два-три переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть міркування, проілюструвати думки покликаннями на приклади з художньої літератури (указати проблему, порушену письменником, назву твору, назва­ти художні образи, через які проблема розкрита, навести цитати з твору тощо), історичні факти, приклади із суспільно-політичного життя або випадки із життя. Наприкінці необхідно сформулю­вати висновки.

Отож для формулювання характерна чіткість в умовах, які слід виконати, щоб робота була та­кою, що відповідає заданим критеріям. Так, твір-роздум — особливий текст, будова якого визначе­на законами логіки. Таким чином, від випускника вимагають написати висловлення, у якому потрі­бно чітко й послідовно дотримати певної структури.

Структура власного висловлення у форматі ЗНО:

 • Теза.
 • Перший аргумент.
 • Другий аргумент.
 • Приклад з художньої літератури.
 • Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.
 • Висновок.

Або:

 • Теза.
 • Перший аргумент.
 • Приклад з літератури.
 • Другий аргумент.
 • Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.
 • Висновок.

Розгляньмо детальніше кожен зі складників, що становить структуру твору-роздуму:

 • теза — основне твердження, чітко сформульована думка, яку потрібно довести;
 • аргументи (не менше двох) — підстави, пояснення, докази, які підтверджують чи спрос­товують думку;
 • приклади (не менше двох) — ілюстрації основних положень із творів художньої літерату­ри, інших видів мистецтва, історії, суспільно-політичного чи власного життя;
 • висновок — це підтвердженням висунутої тези. Формулюючи висновок, фактично потріб­но повторити думку, висловлену на початку твору, але, звісно, іншими словами. Висновок має бути компактним. Усе доволі просто: обов’язкові слова (отже, таким чином, можна підсумувати тощо) й одне-два речення, суголосні тезі.

Усі елементи структури твору мають перебувати в логічному зв’язку: аргументи доводять те­зу, приклади підтверджують правильність аргументів, висновок підсумовує висловлене.

Оцінюють структуру твору за таким критеріями: наявність усіх названих елементів структури, їх пов’язаність (тезі відповідають аргументи, приклади й висновок) і використання спеціальних слів та висловів, потрібних для кожної частини тексту.